Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Notícies

El decret 143/2007, de 26 de juny, estableix l'ordenació de l'educació secundària obligatòria.

L'etapa de l'educació secundària obligatòria (ESO) té caràcter obligatori.

Comprèn 4 cursos acadèmics que s'inicien, generalment, l'any natural en què es compleixen els 12 anys i que s'acaben, normalment, als 16; amb caràcter general els alumnes tenen dret a romandre en el centre amb règim ordinari fins als 18 anys.

L'ESO s'organitza en diferents matèries. El 4t curs té complementàriament caràcter orientador, tant per als estudis posteriors, com per a la integració a la vida laboral.

La finalitat de l'ESO és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti assegurar un desenvolupament personal sòlid, adquirir les habilitats i les competències culturals i socials relatives a l'expressió i comprensió oral, a l'escriptura, al càlcul, a la resolució de problemes de la vida quotidiana, al rebuig de tot tipus de comportaments discriminatoris per raó de sexe, la igualtat de drets i oportunitats entre dones i homes, l'autonomia personal, la corresponsabilitat i la interdependència personal i la comprensió dels elements bàsics del món en els aspectes científic, social i cultural, en particular aquells elements que permetin un coneixement i arrelament a Catalunya. Així mateix, ha de contribuir a desenvolupar les habilitats socials de treball i d'estudi amb autonomia i esperit crític, la sensibilitat artística, la creativitat i l'afectivitat de tots els nois i les noies.

El currículum de l'ESO inclou les competències bàsiques següents:

Competències transversals

Les competències comunicatives:

1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual
2. Competències artística i cultural

Les competències metodològiques:

3. Tractament de la informació i competència digital
4. Competència matemàtica
5. Competència d'aprendre a aprendre

Les competències personals:

6. Competència d'autonomia i iniciativa personal

Competències específiques centrades en conviure i habitar el món:

7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
8. Competència social i ciutadana

 

 

Equip docent

Equip docent

Al mateix nivell que l’ensenyament de les diferents àrees, matèries i mòduls en què s’organitza el currículum, s’atribueix com a funció del professorat la programació d’aquestes unitats curriculars; amb aquesta atribució es ressalta, dintre de la tasca docent, la programació i l’ensenyament de cada unitat en què s’estructura el currículum; s’amplia i completa així l’activitat lectiva del docent amb l’activitat prèvia de la programació dels diferents ensenyaments.

Document Actions