Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Notícies

El decret 142/2007, del 26 de juny, que estableix la ordenació dels ensenyaments d'educació primària,

L'etapa de l'educació primària té caràcter obligatori. Comprèn 6 cursos acadèmics, que es cursaran normalment entre els 6 i els 12 anys. L'educació primària s'inicia, amb caràcter general, l'any natural que es compleixen els 6 anys.

L'educació primària s'organitza en 3 cicles de 2 cursos cada un: cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior.

La finalitat de l'educació primària és proporcionar a tots els nens i les nenes les competències que els permetin assegurar el seu desenvolupament personal i social; adquirir les habilitats i les competències culturals i socials relatives a l'expressió i comprensió oral, a la lectura i a l'escriptura, al càlcul, a la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, a l'autonomia personal, la coresponsabilitat i la interdependència personal, a la resolució de problemes i als coneixements bàsics de la ciència, la cultura i la convivència, el rebuig de tot tipus de comportaments discriminatoris per raó de sexe; desenvolupar la competència d'expressar el que s'ha après, d'explicar amb raons coherents, fiables i ben justificades el seu punt de vista i la seva opinió, de saber escoltar el punt de vista dels altres amb respecte i d'arribar a acords quan sigui necessari; desenvolupar les habilitats socials, d'esforç, treball i estudi; expressar el sentit artístic, la creativitat i l'afectivitat; conèixer els elements bàsics de la llengua, la història, la geografia i les tradicions pròpies de Catalunya que permetin el seu arrelament.

El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ha de ser la llengua vehicular d'ensenyament i aprenentatge i de les activitats internes i externes de la comunitat educativa. El programa d'immersió en llengua catalana tindrà en compte la llengua de l'alumnat i l'ensenyament de la llengua castellana.

Pla d'estudis

Competències bàsiques
El currículum de l'educació primària inclou les competències bàsiques següents:

Competències transversals

Les competències comunicatives:

1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual
2. Competències artística i cultural

Les competències metodològiques:

3. Tractament de la informació i competència digital
4. Competència matemàtica
5. Competència d'aprendre a aprendre

Les competències personals:

6. Competència d'autonomia i iniciativa personal

Competències específiques centrades en conviure i habitar el món

7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
8. Competència social i ciutadana

Àrees de coneixement de l'educació primària:

 - Llengua i literatura catalana i castellana
· Llengua i literatura catalana
· Llengua i literatura castellana
· Estructures lingüístiques comunes
- Llengua estrangera
- Coneixement del medi natural, social i cultural
- Educació artística
- Educació física
- Matemàtiques
- Educació per a la ciutadania i els drets humans
- Religió
- Projecte interdisciplinari- Esbarjo

Avaluació

L'avaluació dels processos d'aprenentatge de l'alumnat serà contínua i global, de manera que es tindran compte especialment el progrés de l'alumnat en el conjunt de les àrees del currículum.

Document Actions